Wet BeZaVa

  1. Wet BeZaVa

Wet BeZaVa

Modernisering Ziektewet per 1 januari 2014

De wet BeZaVa heeft als doel het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters. Vangnetters zijn ex-werknemers die ziek zijn (geworden) en daarom een ziektewetuitkering ontvangen. Zij vormen inmiddels de grootste groep instromers in de WIA. Niet van alle groepen vangnetters worden de uitkeringslasten vanaf 1 januari 2014 doorberekend.

Van de volgende groepen worden de uitkeringslasten niet doorbelast: Werknemers met een ziekte of handicap die weer gaan werken (no-riskpolis) (Alleen met bewijs van 29B status):

  • Werknemers die vallen onder de compensatieregeling oudere werknemers.
  • Werknemers die ziek zijn door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie.
  • Werknemers die recht hebben op een WAZO-uitkering of recht hebben op een uitkering vanuit de toeslagenwet.

Van de onderstaande groepen worden de uitkeringslasten vanaf 1 januari 2014 wel doorberekend: Zieke werknemers met een tijdelijk contract van wie het contract afloopt tijdens ziekte:

  • Werknemers die ziek worden binnen 28 dagen na beëindiging van het dienstverband.
  • Werknemers die tijdens proeftijd ontslagen zijn en die ziek zijn of ziek worden binnen 28 dagen na beëindiging van het dienstverband;
  • Uitzendkrachten.
  • Zieke WW-gerechtigden.

De kosten voor de uitkeringen van deze vangnetters waren versleuteld in de sectorpremie, zowel voor de Ziektewet als voor de zogenaamde WGA Flex. Vanaf 1 januari 2014 betaalt iedere werkgever een aparte premie voor de Ziektewet en de WGA Flex. Basis voor de door de belastingdienst vast te stellen premie 2020 zijn de uitkeringslasten in 2018.

Voor deze vangnetters betaal je vanaf 1 januari 2014, afhankelijk van de grootte van jouw bedrijf, zowel een gedifferentieerde ZW-premie als een gedifferentieerde WGA-flex premie. Voor jouw vaste medewerkers betaalde je al een gedifferentieerde WGA premie (WGA-vast).

Kleine werkgevers betalen sinds 2014 een vaste sectorpremie. Middelgrote werkgevers betalen zowel een sectorpremie als een gedifferentieerde premie. Grote werkgevers alleen een gedifferentieerde premie.

Per 1 januari 2022 ziet het er als volgt uit:

Loonsom tot 25x gemiddelde premieloonsom (€ 882.500,-)
Premie gebaseerd op uitkeringen in de sector (volledig sectorale premie)

Loonsom tussen 25x en 100x gemiddelde premieloonsom (€ 882.5000,- tot € 3.530.000,-)
Premie deels gebaseerd op uitkeringen in de sector een deels individueel (hoe groter de werkgever des te meer individueel)

Loonsom meer dan 100x gemiddelde premieloonsom (€ 3.530.000,-)
Premie volledig gebaseerd op toegekende uitkeringen (volledig individuele premie)

De wet is er op gericht om de schade te verhalen bij de werkgever waar de schade is ontstaan, ongeacht of je hier als werkgever invloed op uit heeft kunnen oefenen.

UWV

Omdat de administratie van UWV niet feilloos is gebleken, is het belangrijk dat iedere werkgever de toekenningen Ziektewet en WGA Flex controleert. Heb je geen toekenningsbeslissing ontvangen, dan heb je ook geen schade.

Premiewijzer Whk
Met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) maak je eenvoudig een schatting van de hoogte van jouw gedifferentieerde premie (Whk).

Klik hier voor de premiewijzer van UWV.